พยาบาลวิชาชีพ (RN)

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) https://www.medjob.in.th/job/17785 https://www.medjob.in.th/upload/employer/NrtwrysCHr6uMBDm8Sb20190704115535.gif พยาบาล กรุงเทพมหานคร เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เขตบางนา 10260 เลขที่ 345 ถ.เทพรัตน (บางนา-ตราด กม.3.5) แขวงบางนาหนือ THB 0 1 ปีขึ้นไป
2024-08-30
* ปฎิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุม 4 มิติสุขภาพ และองค์รวม
* ปฎิบัติตามวิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง พันธกิจของโรงพยาบาล และพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยรวมทั้งระเบียบวินัย นโยบาย และข้อกำหนดของงานพยาบาล
* กำกับดูแล และนิเทศผู้ช่วยพยาบาล (PN) และพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA) ให้ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามมาตรฐานวิชาชีพ
* บริหารจัดการภาระงาน /บุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์อย่างเหมาะสม
* แก้ไขปัญหาอุปสรรคในงาน และเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งรายงานให้หัวหน้าหอผู้ป่วย / หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ตรวจการพยาบาลทราบ
* วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
* ได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
* อายุ 22 ปีขึ้นไป
* หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลของครอบครัว
ประกันสังคม
ชุดพนักงาน
สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ
* ปฎิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุม 4 มิติสุขภาพ และองค์รวม
* ปฎิบัติตามวิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง พันธกิจของโรงพยาบาล และพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยรวมทั้งระเบียบวินัย นโยบาย และข้อกำหนดของงานพยาบาล
* กำกับดูแล และนิเทศผู้ช่วยพยาบาล (PN) และพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA) ให้ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามมาตรฐานวิชาชีพ
* บริหารจัดการภาระงาน /บุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์อย่างเหมาะสม
* แก้ไขปัญหาอุปสรรคในงาน และเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งรายงานให้หัวหน้าหอผู้ป่วย / หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ตรวจการพยาบาลทราบ
พนักงานประจำ
  • 20/05/2024 20/05/2024

คุณสมบัติ :

* วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
* ได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
* อายุ 22 ปีขึ้นไป
* หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

* ปฎิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุม 4 มิติสุขภาพ และองค์รวม
* ปฎิบัติตามวิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง พันธกิจของโรงพยาบาล และพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยรวมทั้งระเบียบวินัย นโยบาย และข้อกำหนดของงานพยาบาล
* กำกับดูแล และนิเทศผู้ช่วยพยาบาล (PN) และพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA) ให้ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามมาตรฐานวิชาชีพ
* บริหารจัดการภาระงาน /บุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์อย่างเหมาะสม
* แก้ไขปัญหาอุปสรรคในงาน และเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งรายงานให้หัวหน้าหอผู้ป่วย / หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ตรวจการพยาบาลทราบ

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลของครอบครัว
ประกันสังคม
ชุดพนักงาน
สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

แผนกสรรหาและ ว่าจ้าง

  • อีเมล :
  • โทร. : 02-361-2727 ต่อ 3946