นักกายภาพบำบัด (PT)

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) https://www.medjob.in.th/job/17786 https://www.medjob.in.th/upload/employer/NrtwrysCHr6uMBDm8Sb20190704115535.gif นักกายภาพบำบัด กรุงเทพมหานคร เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เขตบางนา 10260 เลขที่ 345 ถ.เทพรัตน (บางนา-ตราด กม.3.5) แขวงบางนาหนือ THB 0 1 ปีขึ้นไป
2024-08-30
* ให้การรักษาทางกายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชีพ
* วางแผนจัดลำดับการให้บริการ ป้องกันความเสี่ยง สื่อสารข้อมูลภายในทีม กับ แพทย์ และบันทึกเวชระเบียนได้ครบถ้วนสมบูรณ์
* มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
* ตรวจประเมิน วางแผนการรักษา และการจำหน่าย ให้การรักษา ติดตามผลการรักษาทางกายภาพบำบัดได้ถูกต้อง และ สามารถวิเคราะห์ปัญหา ปรับแผนการรักษาจนได้ผลการรักษาตามเป้าหมาย
* สื่อสารกับผู้ป่วย และครอบครัว เกี่ยวกับการรักษา ให้ข้อมูลการแนะนำการปฏิบัติตัวที่บ้านได้ การเสริมกำลังให้ผู้ป่วยอย่างชัดเจน และมีการบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนสมบูรณ์
* วางแผน และป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบ และคลินิกในการให้บริการทางกายภาพบำบัด และรายงานอุบัติการณ์ได้ชัดเจน ทันเวลา
* วางแผนบริหารจัดการ และจัดลำดับความสำคัญงานให้แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ และประสานข้อมูลการรักษา นักกายภาพ Part Time กำกับการดำเนินงานของผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ธุรการ ได้อย่างราบรื่น
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีการรายงานทั้งกรณีปกติ และกรณีเร่งด่วน
สามารถใช้และบริหารจัดการเครื่องมืออุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางกายภาพบำบัดได้เหมาะสม คุ้มค่าจัดส่งเครื่องมือ ซ่อมแซม และติดตามเครื่องมือเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
มีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพ การจัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การรักษาที่ดีขึ้น
* สามารถบันทึกข้อมูลผู้ป่วยกายภาพบำบัด ในเวชระเบียน และในระบบคอมพิวเตอร์ได้ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำเข้าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการพัฒนางานได้
* มีองค์ความรู้ กระตือรือร้น เอาใจใส่ พร้อมเรียนรู้งาน เทคนิคการรักษา และเทคโนโลยีใหม่
* อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
* เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
* วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา กายภาพบำบัด
* มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
* ได้รับใบประกอบวิชาชีพจากกองประกอบโรคศิลป์
* ให้การรักษาทางกายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชีพ
* วางแผนจัดลำดับการให้บริการ ป้องกันความเสี่ยง สื่อสารข้อมูลภายในทีม กับ แพทย์ และบันทึกเวชระเบียนได้ครบถ้วนสมบูรณ์
* มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
* ตรวจประเมิน วางแผนการรักษา และการจำหน่าย ให้การรักษา ติดตามผลการรักษาทางกายภาพบำบัดได้ถูกต้อง และ สามารถวิเคราะห์ปัญหา ปรับแผนการรักษาจนได้ผลการรักษาตามเป้าหมาย
* สื่อสารกับผู้ป่วย และครอบครัว เกี่ยวกับการรักษา ให้ข้อมูลการแนะนำการปฏิบัติตัวที่บ้านได้ การเสริมกำลังให้ผู้ป่วยอย่างชัดเจน และมีการบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนสมบูรณ์
* วางแผน และป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบ และคลินิกในการให้บริการทางกายภาพบำบัด และรายงานอุบัติการณ์ได้ชัดเจน ทันเวลา
* วางแผนบริหารจัดการ และจัดลำดับความสำคัญงานให้แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ และประสานข้อมูลการรักษา นักกายภาพ Part Time กำกับการดำเนินงานของผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ธุรการ ได้อย่างราบรื่น
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีการรายงานทั้งกรณีปกติ และกรณีเร่งด่วน
สามารถใช้และบริหารจัดการเครื่องมืออุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางกายภาพบำบัดได้เหมาะสม คุ้มค่าจัดส่งเครื่องมือ ซ่อมแซม และติดตามเครื่องมือเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
มีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพ การจัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การรักษาที่ดีขึ้น
* สามารถบันทึกข้อมูลผู้ป่วยกายภาพบำบัด ในเวชระเบียน และในระบบคอมพิวเตอร์ได้ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำเข้าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการพัฒนางานได้
* มีองค์ความรู้ กระตือรือร้น เอาใจใส่ พร้อมเรียนรู้งาน เทคนิคการรักษา และเทคโนโลยีใหม่
* อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
พาร์ทไทม์
  • 24/06/2024 24/06/2024

คุณสมบัติ :

* เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
* วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา กายภาพบำบัด
* มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
* ได้รับใบประกอบวิชาชีพจากกองประกอบโรคศิลป์

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

* ให้การรักษาทางกายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชีพ
* วางแผนจัดลำดับการให้บริการ ป้องกันความเสี่ยง สื่อสารข้อมูลภายในทีม กับ แพทย์ และบันทึกเวชระเบียนได้ครบถ้วนสมบูรณ์
* มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
* ตรวจประเมิน วางแผนการรักษา และการจำหน่าย ให้การรักษา ติดตามผลการรักษาทางกายภาพบำบัดได้ถูกต้อง และ สามารถวิเคราะห์ปัญหา ปรับแผนการรักษาจนได้ผลการรักษาตามเป้าหมาย
* สื่อสารกับผู้ป่วย และครอบครัว เกี่ยวกับการรักษา ให้ข้อมูลการแนะนำการปฏิบัติตัวที่บ้านได้ การเสริมกำลังให้ผู้ป่วยอย่างชัดเจน และมีการบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนสมบูรณ์
* วางแผน และป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบ และคลินิกในการให้บริการทางกายภาพบำบัด และรายงานอุบัติการณ์ได้ชัดเจน ทันเวลา
* วางแผนบริหารจัดการ และจัดลำดับความสำคัญงานให้แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ และประสานข้อมูลการรักษา นักกายภาพ Part Time กำกับการดำเนินงานของผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ธุรการ ได้อย่างราบรื่น
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีการรายงานทั้งกรณีปกติ และกรณีเร่งด่วน
สามารถใช้และบริหารจัดการเครื่องมืออุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางกายภาพบำบัดได้เหมาะสม คุ้มค่าจัดส่งเครื่องมือ ซ่อมแซม และติดตามเครื่องมือเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
มีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพ การจัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การรักษาที่ดีขึ้น
* สามารถบันทึกข้อมูลผู้ป่วยกายภาพบำบัด ในเวชระเบียน และในระบบคอมพิวเตอร์ได้ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำเข้าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการพัฒนางานได้
* มีองค์ความรู้ กระตือรือร้น เอาใจใส่ พร้อมเรียนรู้งาน เทคนิคการรักษา และเทคโนโลยีใหม่
* อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

แผนกสรรหาและว่าจ้าง

  • อีเมล :
  • โทร. : 02-361-2727 ต่อ 3946,3972