ร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ไทย สู้วิกฤติโควิด-19 ปลอดภัยและผ่านพ้นไปด้วยกัน

ผู้จัดการฝ่ายงานคุณภาพ (Department Quality Management)

บริษัท ธนดล และ กชบูรณ์ จำกัด บริษัท ธนดล และ กชบูรณ์ จำกัด https://www.medjob.in.th/job/18299 https://www.medjob.in.th/upload/employer/U9wuR3EJGcVJNWNdNGi20200803150320.jpg พยาบาล กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง 10250 246 อาคารเดอะเคอร์ฟ ห้อง 208 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง THB 0 3 - 5 ปีขึ้นไป
2021-08-11
1. มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย แผนการดำเนินการ เป้าหมายของฝ่ายคุณภาพ และพร้อมนำแผนไปปฏิบัติ
2. ควบคุม ดูแล ประเมินมาตรฐานการบริการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายที่กำหนด
3. ร่วมวางแผนงบประมาณ และประเมินการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้
4. ประสานงานร่วมกันในแต่ละหน่วยงาน ในเรื่องการว่าจ้างพนักงานและสร้างความเข้าใจแก่พนักงานในองค์กรทุกระดับ ในเรื่องของมาตรฐานการบริการและนโยบายของโรงพยาบาล รวมทั้งดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
5. รับผิดชอบในส่วนบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพ ได้แก่ ระบบบริหาร การรายงานอุบัติการณ์ (Incident Management) และจัดการข้อร้องเรียน (Customer Feedback Management) ระบบบริหารงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environment and Safety Management) ระบบตรวจสอบคุณภาพภายใน (Internal Quality Assessment) และระบบควบคุมเอกสาร (Document Control Center)
6. บริหาร ควบคุมการดำเนินการโครงการความปลอดภัยของผู้ป่วยในเขิงรุก (Patient Safety Program) ให้มีประสิทธิภาพในเชิงผลลัพธ์
7. บริหารจัดการระบบการพัฒนาคุณภาพในระดับหน่วยงานให้ เกิดประสิทธิภาพในเชิงผลลัพธ์และเกิดนวัตกรรม
8. ร่วมวางแผน พัฒนาช่องทางการสื่อสาร พร้อมทั้งรูปแบบการรายงานข้อมูลทางคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงง่ายเพื่อเป็นรากฐานของการจัดการความรู้ขององค์กร
9. ดำเนินการทบทวน พัฒนาหลักสูตร แผนการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพสำหรับพนักงานในโรงพยาบาล
10. ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในการออกแบบตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ และโครงการพัฒนาคุณภาพในเชิงคลินิกและบริการ
11. ควบคุมติดตามระบบการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามกฏหมาย และมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด
12. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการติดตามจากระบบประกันคุณภาพที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และนำเสนอผลเพื่อรายงาน และสะท้อนกลับให้ทีมบริหารและคณะกรรมการ รวมทั้งหน่วยงานให้ได้รับทราบ
13. ตามที่ได้รับมอบหมาย และประสานงานนำไปกำหนดมาตรการป้องกัน และการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้ครบวงจร
14. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
เพศ : ชาย - หญิง
อายุ : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

คุณสมบัติเพิ่มเติม
คุณวุฒิ
1. ปริญญาตรีด้านการพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ปริญญาโทด้านการบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
1. มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ หรือด้านการบริหารคุณภาพอย่างน้อย 3 ปี
3. มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
4. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมทั้งการใช้เครื่องมือทางคุณภาพได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานของระบบคุณภาพ QMS/ISO/HA/JCI/TQA
ตามข้อตกลงของบริษัท
1. มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย แผนการดำเนินการ เป้าหมายของฝ่ายคุณภาพ และพร้อมนำแผนไปปฏิบัติ
2. ควบคุม ดูแล ประเมินมาตรฐานการบริการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายที่กำหนด
3. ร่วมวางแผนงบประมาณ และประเมินการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้
4. ประสานงานร่วมกันในแต่ละหน่วยงาน ในเรื่องการว่าจ้างพนักงานและสร้างความเข้าใจแก่พนักงานในองค์กรทุกระดับ ในเรื่องของมาตรฐานการบริการและนโยบายของโรงพยาบาล รวมทั้งดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
5. รับผิดชอบในส่วนบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพ ได้แก่ ระบบบริหาร การรายงานอุบัติการณ์ (Incident Management) และจัดการข้อร้องเรียน (Customer Feedback Management) ระบบบริหารงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environment and Safety Management) ระบบตรวจสอบคุณภาพภายใน (Internal Quality Assessment) และระบบควบคุมเอกสาร (Document Control Center)
6. บริหาร ควบคุมการดำเนินการโครงการความปลอดภัยของผู้ป่วยในเขิงรุก (Patient Safety Program) ให้มีประสิทธิภาพในเชิงผลลัพธ์
7. บริหารจัดการระบบการพัฒนาคุณภาพในระดับหน่วยงานให้ เกิดประสิทธิภาพในเชิงผลลัพธ์และเกิดนวัตกรรม
8. ร่วมวางแผน พัฒนาช่องทางการสื่อสาร พร้อมทั้งรูปแบบการรายงานข้อมูลทางคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงง่ายเพื่อเป็นรากฐานของการจัดการความรู้ขององค์กร
9. ดำเนินการทบทวน พัฒนาหลักสูตร แผนการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพสำหรับพนักงานในโรงพยาบาล
10. ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในการออกแบบตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ และโครงการพัฒนาคุณภาพในเชิงคลินิกและบริการ
11. ควบคุมติดตามระบบการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามกฏหมาย และมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด
12. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการติดตามจากระบบประกันคุณภาพที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และนำเสนอผลเพื่อรายงาน และสะท้อนกลับให้ทีมบริหารและคณะกรรมการ รวมทั้งหน่วยงานให้ได้รับทราบ
13. ตามที่ได้รับมอบหมาย และประสานงานนำไปกำหนดมาตรการป้องกัน และการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้ครบวงจร
14. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
พนักงานประจำ
  • 25/11/2020 25/11/2020

คุณสมบัติ :

เพศ : ชาย - หญิง
อายุ : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

คุณสมบัติเพิ่มเติม
คุณวุฒิ
1. ปริญญาตรีด้านการพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ปริญญาโทด้านการบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
1. มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ หรือด้านการบริหารคุณภาพอย่างน้อย 3 ปี
3. มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
4. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมทั้งการใช้เครื่องมือทางคุณภาพได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานของระบบคุณภาพ QMS/ISO/HA/JCI/TQA

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย แผนการดำเนินการ เป้าหมายของฝ่ายคุณภาพ และพร้อมนำแผนไปปฏิบัติ
2. ควบคุม ดูแล ประเมินมาตรฐานการบริการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายที่กำหนด
3. ร่วมวางแผนงบประมาณ และประเมินการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้
4. ประสานงานร่วมกันในแต่ละหน่วยงาน ในเรื่องการว่าจ้างพนักงานและสร้างความเข้าใจแก่พนักงานในองค์กรทุกระดับ ในเรื่องของมาตรฐานการบริการและนโยบายของโรงพยาบาล รวมทั้งดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
5. รับผิดชอบในส่วนบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพ ได้แก่ ระบบบริหาร การรายงานอุบัติการณ์ (Incident Management) และจัดการข้อร้องเรียน (Customer Feedback Management) ระบบบริหารงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environment and Safety Management) ระบบตรวจสอบคุณภาพภายใน (Internal Quality Assessment) และระบบควบคุมเอกสาร (Document Control Center)
6. บริหาร ควบคุมการดำเนินการโครงการความปลอดภัยของผู้ป่วยในเขิงรุก (Patient Safety Program) ให้มีประสิทธิภาพในเชิงผลลัพธ์
7. บริหารจัดการระบบการพัฒนาคุณภาพในระดับหน่วยงานให้ เกิดประสิทธิภาพในเชิงผลลัพธ์และเกิดนวัตกรรม
8. ร่วมวางแผน พัฒนาช่องทางการสื่อสาร พร้อมทั้งรูปแบบการรายงานข้อมูลทางคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงง่ายเพื่อเป็นรากฐานของการจัดการความรู้ขององค์กร
9. ดำเนินการทบทวน พัฒนาหลักสูตร แผนการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพสำหรับพนักงานในโรงพยาบาล
10. ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในการออกแบบตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ และโครงการพัฒนาคุณภาพในเชิงคลินิกและบริการ
11. ควบคุมติดตามระบบการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามกฏหมาย และมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด
12. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการติดตามจากระบบประกันคุณภาพที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และนำเสนอผลเพื่อรายงาน และสะท้อนกลับให้ทีมบริหารและคณะกรรมการ รวมทั้งหน่วยงานให้ได้รับทราบ
13. ตามที่ได้รับมอบหมาย และประสานงานนำไปกำหนดมาตรการป้องกัน และการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้ครบวงจร
14. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ :

ตามข้อตกลงของบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

คุณฌัฌฌิญาพร (จิ) ขุนเศรษฐ์

  • อีเมล :
  • โทร. : 09-4954-6222 , 02-082-4976