ร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ไทย สู้วิกฤติโควิด-19 ปลอดภัยและผ่านพ้นไปด้วยกัน

ผู้จัดการฝ่ายเภสัชกรรม (Pharmacy Department Manager)

บริษัท ธนดล และ กชบูรณ์ จำกัด บริษัท ธนดล และ กชบูรณ์ จำกัด https://www.medjob.in.th/job/18298 https://www.medjob.in.th/upload/employer/U9wuR3EJGcVJNWNdNGi20200803150320.jpg เภสัชกร กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง 10250 246 อาคารเดอะเคอร์ฟ ห้อง 208 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง THB 0 5 ปี ขึ้นไป
2021-08-11
1. รับผิดชอบในการวางแผน การดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายในฝ่ายให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ
ตามที่กำหนดไว้ โดยใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อำนวยการในการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่าย โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารงานของโรงพยาบาลและสามารถถ่ายทอดให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามได้
3. จัดการและวิเคราะห์งบประมาณของฝ่ายให้สอดคล้องกับรายได้และรายจ่ายโดยคำนึงถึงจำนวนผู้ป่วยและหรือจำนวนพนักงานในฝ่าย
4. จัดหาและตรวจดูเครื่องมืออุปกรณ์ภายในฝ่ายหรือแผนกต่างๆ ให้พร้อมที่จะใช้งานและอบรมวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ แก่พนักงาน
5. ร่วมมือกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมให้มีการอบรมศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยการร่วมมือและประสานงานกับแผนกการศึกษาและพัฒนา
7. ควบคุมดูแลให้มีการจัดอัตรากำลังบุคลากรในฝ่ายให้เหมาะสมกับปริมาณงาน และคำนึงถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ
8. วางแผนพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการบริการและเทคนิคเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายในการให้บริการของฝ่ายซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของโรงพยาบาล
9. สร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารที่ดีระหว่างลูกค้าภายนอก (ผู้ป่วย, ผู้มาติดต่องาน) และลูกค้าภายใน (ผู้ร่วมงานในโรงพยาบาล) เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
10. จัดการวางแผนและบริหารงานในฝ่ายให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของทางราชการสภาวิชาชีพต่างๆ
11. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติเพิ่มเติม
คุณวุฒิ
1. ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
2. มีประสบการณ์งานโรงพยาบาล 6 ปี โดยอยู่ในตำแหน่งบริหาร อย่างต่ำ 3 ปี
3. มีใบประกอบโรคศิลปะวิชาชีพเภสัชกรรม อย่างน้อย 3 ปี
คุณสมบัติ
1. มีภาวะความเป็นผู้นำและมีการตัดสินใจที่ดี
2. สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานในการปฏิบัติงาน
3. มีทักษะในการให้บริการและการพัฒนาปรับปรุงงาน
4. มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์
5. มีความสามารถในการแก้ปัญหาและปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ตามเงื่อนไขของบริษัท
1. รับผิดชอบในการวางแผน การดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายในฝ่ายให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ
ตามที่กำหนดไว้ โดยใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อำนวยการในการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่าย โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารงานของโรงพยาบาลและสามารถถ่ายทอดให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามได้
3. จัดการและวิเคราะห์งบประมาณของฝ่ายให้สอดคล้องกับรายได้และรายจ่ายโดยคำนึงถึงจำนวนผู้ป่วยและหรือจำนวนพนักงานในฝ่าย
4. จัดหาและตรวจดูเครื่องมืออุปกรณ์ภายในฝ่ายหรือแผนกต่างๆ ให้พร้อมที่จะใช้งานและอบรมวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ แก่พนักงาน
5. ร่วมมือกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมให้มีการอบรมศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยการร่วมมือและประสานงานกับแผนกการศึกษาและพัฒนา
7. ควบคุมดูแลให้มีการจัดอัตรากำลังบุคลากรในฝ่ายให้เหมาะสมกับปริมาณงาน และคำนึงถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ
8. วางแผนพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการบริการและเทคนิคเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายในการให้บริการของฝ่ายซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของโรงพยาบาล
9. สร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารที่ดีระหว่างลูกค้าภายนอก (ผู้ป่วย, ผู้มาติดต่องาน) และลูกค้าภายใน (ผู้ร่วมงานในโรงพยาบาล) เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
10. จัดการวางแผนและบริหารงานในฝ่ายให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของทางราชการสภาวิชาชีพต่างๆ
11. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
พนักงานประจำ
  • 17/05/2021 17/05/2021

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติเพิ่มเติม
คุณวุฒิ
1. ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
2. มีประสบการณ์งานโรงพยาบาล 6 ปี โดยอยู่ในตำแหน่งบริหาร อย่างต่ำ 3 ปี
3. มีใบประกอบโรคศิลปะวิชาชีพเภสัชกรรม อย่างน้อย 3 ปี
คุณสมบัติ
1. มีภาวะความเป็นผู้นำและมีการตัดสินใจที่ดี
2. สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานในการปฏิบัติงาน
3. มีทักษะในการให้บริการและการพัฒนาปรับปรุงงาน
4. มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์
5. มีความสามารถในการแก้ปัญหาและปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. รับผิดชอบในการวางแผน การดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายในฝ่ายให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ
ตามที่กำหนดไว้ โดยใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อำนวยการในการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่าย โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารงานของโรงพยาบาลและสามารถถ่ายทอดให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามได้
3. จัดการและวิเคราะห์งบประมาณของฝ่ายให้สอดคล้องกับรายได้และรายจ่ายโดยคำนึงถึงจำนวนผู้ป่วยและหรือจำนวนพนักงานในฝ่าย
4. จัดหาและตรวจดูเครื่องมืออุปกรณ์ภายในฝ่ายหรือแผนกต่างๆ ให้พร้อมที่จะใช้งานและอบรมวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ แก่พนักงาน
5. ร่วมมือกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมให้มีการอบรมศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยการร่วมมือและประสานงานกับแผนกการศึกษาและพัฒนา
7. ควบคุมดูแลให้มีการจัดอัตรากำลังบุคลากรในฝ่ายให้เหมาะสมกับปริมาณงาน และคำนึงถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ
8. วางแผนพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการบริการและเทคนิคเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายในการให้บริการของฝ่ายซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของโรงพยาบาล
9. สร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารที่ดีระหว่างลูกค้าภายนอก (ผู้ป่วย, ผู้มาติดต่องาน) และลูกค้าภายใน (ผู้ร่วมงานในโรงพยาบาล) เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
10. จัดการวางแผนและบริหารงานในฝ่ายให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของทางราชการสภาวิชาชีพต่างๆ
11. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ :

ตามเงื่อนไขของบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

คุณรุ่งอรุณ (รุ่ง) ธรรมครบุรี

  • อีเมล :
  • โทร. : 02-082-4976