ร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ไทย สู้วิกฤติโควิด-19 ปลอดภัยและผ่านพ้นไปด้วยกัน

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ https://www.medjob.in.th/job/18129 https://www.medjob.in.th/upload/employer/eXaekFz8G73RchDVmZK20190604145453.jpg แพทย์ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ 10210 906 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงทุ่งสองห้อง THB 41000
2020-06-04
1. งานบริบาลเวชกรรมฉุกเฉิน
1.1 ปฏิบัติงานบริบาลเวชกรรมฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เช่น การคัดแยก การตรวจวินิจฉัย การตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการ ทำการกู้ชีพและบำบัดเจาะจงในบริบทของแผนกฉุกเฉิน การสังเกตอาการ
การจำหน่ายผู้ป่วยจากแผนกฉุกเฉิน การลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน
1.2 ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เช่น การบริหารงาน
การอำนวยการ การประสานสั่งการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
1.3 รับผิดชอบภารกิจการจัดการสาธารณภัยและกรณีที่มีผู้ป่วยจำนวนมากฉับพลันของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เช่น การจัดการระบบ การเตรียมแผน การจัดซ้อมแผน การตอบโต้เหตุการณ์
1.4 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามที่โรงพยาบาลกำหนดตามาตรา 12 ใน พระราชบัญญัติ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
1.5 ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2. งานด้านมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
2.1 ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2.2 งานการศึกษาและฝึกอบรม
2.3 ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนในส่วนงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งการบรรยายและการสอนปฏิบัติการ
3. งานวิชาการและการวิจัย
3.1 ทำผลงานทางวิชาการ เช่น การเขียนบทความ จัดทำหนังสือ ตำรา เอกสารทางวิชาการ การบรรยายทางวิชาการ การให้ความเห็นทางวิชาการ
3.2 ทำการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือ วิจัยในงานประจำ

3.3 สามารถอยู่นอกเวลาราชการและเวรล่วงเวลากลางคืนได้
3.4 สามารถทำงานเป็นทีม
3.5 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สนับสนุนให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ
4. เป็นอาจารย์ร่วมสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ฝึกหัด และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
1. สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หรือ อยู่ในระหว่างฝึกอบรมปีสุดท้ายของปีการฝึกอบรม 2562 (คาดว่าจะจบการฝึกอบรมในเดือน กรกฎาคม 2563)
2. มีประวัติหรือผลงานที่ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป หรือ ได้รับการรับรองและประเมินการทำงานและความประพฤติจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์การทำงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ มีผลงานตีพิมพ์ ผลงานทางวิชาการ หรือ ดุลยพินิจของเลขาธิการราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ (ถ้ามี)
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีประสบการณ์การทำวิจัย หรือได้ตีพิมพ์ หรือได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ พร้อมแนบงานวิจัยมาพร้อมใบสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความเป็นมืออาชีพและมีจริยธรรมในวิชาชีพ
6. มีความเป็นอาจารย์ (Mentorship) เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษา
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น
8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร มีสุขภาพจิตที่ดี
9. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
1. สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและครอบครัวระหว่างทำงานรวมถึงหลังเกษียณ
2. สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. มีสิทธิขอตำแหน่งทางวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
1. งานบริบาลเวชกรรมฉุกเฉิน
1.1 ปฏิบัติงานบริบาลเวชกรรมฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เช่น การคัดแยก การตรวจวินิจฉัย การตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการ ทำการกู้ชีพและบำบัดเจาะจงในบริบทของแผนกฉุกเฉิน การสังเกตอาการ
การจำหน่ายผู้ป่วยจากแผนกฉุกเฉิน การลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน
1.2 ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เช่น การบริหารงาน
การอำนวยการ การประสานสั่งการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
1.3 รับผิดชอบภารกิจการจัดการสาธารณภัยและกรณีที่มีผู้ป่วยจำนวนมากฉับพลันของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เช่น การจัดการระบบ การเตรียมแผน การจัดซ้อมแผน การตอบโต้เหตุการณ์
1.4 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามที่โรงพยาบาลกำหนดตามาตรา 12 ใน พระราชบัญญัติ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
1.5 ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2. งานด้านมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
2.1 ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2.2 งานการศึกษาและฝึกอบรม
2.3 ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนในส่วนงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งการบรรยายและการสอนปฏิบัติการ
3. งานวิชาการและการวิจัย
3.1 ทำผลงานทางวิชาการ เช่น การเขียนบทความ จัดทำหนังสือ ตำรา เอกสารทางวิชาการ การบรรยายทางวิชาการ การให้ความเห็นทางวิชาการ
3.2 ทำการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือ วิจัยในงานประจำ

3.3 สามารถอยู่นอกเวลาราชการและเวรล่วงเวลากลางคืนได้
3.4 สามารถทำงานเป็นทีม
3.5 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สนับสนุนให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ
4. เป็นอาจารย์ร่วมสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ฝึกหัด และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
พนักงานประจำ
  • 27/05/2020 27/05/2020

คุณสมบัติ :

1. สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หรือ อยู่ในระหว่างฝึกอบรมปีสุดท้ายของปีการฝึกอบรม 2562 (คาดว่าจะจบการฝึกอบรมในเดือน กรกฎาคม 2563)
2. มีประวัติหรือผลงานที่ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป หรือ ได้รับการรับรองและประเมินการทำงานและความประพฤติจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์การทำงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ มีผลงานตีพิมพ์ ผลงานทางวิชาการ หรือ ดุลยพินิจของเลขาธิการราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ (ถ้ามี)
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีประสบการณ์การทำวิจัย หรือได้ตีพิมพ์ หรือได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ พร้อมแนบงานวิจัยมาพร้อมใบสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความเป็นมืออาชีพและมีจริยธรรมในวิชาชีพ
6. มีความเป็นอาจารย์ (Mentorship) เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษา
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น
8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร มีสุขภาพจิตที่ดี
9. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. งานบริบาลเวชกรรมฉุกเฉิน
1.1 ปฏิบัติงานบริบาลเวชกรรมฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เช่น การคัดแยก การตรวจวินิจฉัย การตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการ ทำการกู้ชีพและบำบัดเจาะจงในบริบทของแผนกฉุกเฉิน การสังเกตอาการ
การจำหน่ายผู้ป่วยจากแผนกฉุกเฉิน การลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน
1.2 ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เช่น การบริหารงาน
การอำนวยการ การประสานสั่งการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
1.3 รับผิดชอบภารกิจการจัดการสาธารณภัยและกรณีที่มีผู้ป่วยจำนวนมากฉับพลันของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เช่น การจัดการระบบ การเตรียมแผน การจัดซ้อมแผน การตอบโต้เหตุการณ์
1.4 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามที่โรงพยาบาลกำหนดตามาตรา 12 ใน พระราชบัญญัติ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
1.5 ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2. งานด้านมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
2.1 ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2.2 งานการศึกษาและฝึกอบรม
2.3 ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนในส่วนงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งการบรรยายและการสอนปฏิบัติการ
3. งานวิชาการและการวิจัย
3.1 ทำผลงานทางวิชาการ เช่น การเขียนบทความ จัดทำหนังสือ ตำรา เอกสารทางวิชาการ การบรรยายทางวิชาการ การให้ความเห็นทางวิชาการ
3.2 ทำการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือ วิจัยในงานประจำ

3.3 สามารถอยู่นอกเวลาราชการและเวรล่วงเวลากลางคืนได้
3.4 สามารถทำงานเป็นทีม
3.5 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สนับสนุนให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ
4. เป็นอาจารย์ร่วมสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ฝึกหัด และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สวัสดิการ :

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและครอบครัวระหว่างทำงานรวมถึงหลังเกษียณ
2. สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. มีสิทธิขอตำแหน่งทางวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

ชลัญน์พิมพ์ ศรีสว่าง

  • อีเมล :
  • โทร. : 02-576-6663 / 086-979-5514