ร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ไทย สู้วิกฤติโควิด-19 ปลอดภัยและผ่านพ้นไปด้วยกัน

ศัลยแพทย์ทั่วไป

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ https://www.medjob.in.th/job/18128 https://www.medjob.in.th/upload/employer/eXaekFz8G73RchDVmZK20190604145453.jpg แพทย์ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ 10210 906 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงทุ่งสองห้อง THB 41000
2020-06-04
1. ปฏิบัติงานบริบาลสาขาศัลยกรรมทั่วไป ได้แก่ งานผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องผ่าตัด ผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งในและนอกเวลาราชการ
2. ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน และการวิจัย
3. สามารถอยู่นอกเวลาราชการและเวรล่วงเวลากลางคืนได้
4. สามารถออกหน่วยแพทย์การกุศล หน่วยแพทย์ พอ.สว. หรือหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อบรรเทาสาธารณภัยในต่างจังหวัด และถิ่นทุรกันดารได้
5. เป็นอาจารย์ร่วมสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ฝึกหัด และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
1. สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ หรือ อยู่ในระหว่างฝึกอบรมปีสุดท้ายของปีการฝึกอบรม 2562 (คาดว่าจะจบการฝึกอบรมในเดือน กรกฎาคม 2563)
2. มีประวัติหรือผลงานที่ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป หรือ ได้รับการรับรองและประเมินการทำงานและความประพฤติจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์การทำงานศัลยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ มีผลงานตีพิมพ์ ผลงานทางวิชาการ หรือ ดุลยพินิจของเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ถ้ามี)
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีประสบการณ์การทำวิจัย หรือได้ตีพิมพ์ หรือได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ พร้อมแนบงานวิจัยมาพร้อมใบสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความเป็นมืออาชีพและมีจริยธรรมในวิชาชีพ
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น
7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร มีสุขภาพจิตที่ดี
8. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
1. สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและครอบครัวระหว่างทำงานรวมถึงหลังเกษียณ
2. สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สนับสนุนให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ
5. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สนับสนุนทุนการวิจัย นวัตกรรม และการนำเสนอทั้งในและต่างประเทศ
6. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีตำแหน่งทางวิชาการ
7. มีสิทธิขอตำแหน่งทางวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
1. ปฏิบัติงานบริบาลสาขาศัลยกรรมทั่วไป ได้แก่ งานผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องผ่าตัด ผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งในและนอกเวลาราชการ
2. ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน และการวิจัย
3. สามารถอยู่นอกเวลาราชการและเวรล่วงเวลากลางคืนได้
4. สามารถออกหน่วยแพทย์การกุศล หน่วยแพทย์ พอ.สว. หรือหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อบรรเทาสาธารณภัยในต่างจังหวัด และถิ่นทุรกันดารได้
5. เป็นอาจารย์ร่วมสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ฝึกหัด และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
พนักงานประจำ
  • 27/05/2020 27/05/2020

คุณสมบัติ :

1. สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ หรือ อยู่ในระหว่างฝึกอบรมปีสุดท้ายของปีการฝึกอบรม 2562 (คาดว่าจะจบการฝึกอบรมในเดือน กรกฎาคม 2563)
2. มีประวัติหรือผลงานที่ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป หรือ ได้รับการรับรองและประเมินการทำงานและความประพฤติจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์การทำงานศัลยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ มีผลงานตีพิมพ์ ผลงานทางวิชาการ หรือ ดุลยพินิจของเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ถ้ามี)
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีประสบการณ์การทำวิจัย หรือได้ตีพิมพ์ หรือได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ พร้อมแนบงานวิจัยมาพร้อมใบสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความเป็นมืออาชีพและมีจริยธรรมในวิชาชีพ
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น
7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร มีสุขภาพจิตที่ดี
8. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. ปฏิบัติงานบริบาลสาขาศัลยกรรมทั่วไป ได้แก่ งานผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องผ่าตัด ผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งในและนอกเวลาราชการ
2. ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน และการวิจัย
3. สามารถอยู่นอกเวลาราชการและเวรล่วงเวลากลางคืนได้
4. สามารถออกหน่วยแพทย์การกุศล หน่วยแพทย์ พอ.สว. หรือหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อบรรเทาสาธารณภัยในต่างจังหวัด และถิ่นทุรกันดารได้
5. เป็นอาจารย์ร่วมสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ฝึกหัด และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สวัสดิการ :

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและครอบครัวระหว่างทำงานรวมถึงหลังเกษียณ
2. สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สนับสนุนให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ
5. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สนับสนุนทุนการวิจัย นวัตกรรม และการนำเสนอทั้งในและต่างประเทศ
6. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีตำแหน่งทางวิชาการ
7. มีสิทธิขอตำแหน่งทางวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

ชลัญน์พิมพ์ ศรีสว่าง

  • อีเมล :
  • โทร. : 02-576-6663 / 086-979-5514