ร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ไทย สู้วิกฤติโควิด-19 ปลอดภัยและผ่านพ้นไปด้วยกัน

อายุรแพทย์ (ดูแลผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลเป็นหลัก (Hospital Medicine))

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ https://www.medjob.in.th/job/18127 https://www.medjob.in.th/upload/employer/eXaekFz8G73RchDVmZK20190604145453.jpg แพทย์ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ 10210 906 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงทุ่งสองห้อง THB 41000
2020-06-04
1. ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลเป็นหลัก (Hospital Medicine)
2. สื่อสารแนวทางและแผนการรักษากับผู้ป่วยและครอบครัวให้เข้าใจเกี่ยวกับโรคและปัญหาด้านสุขภาพ
3. เป็นผู้นำทีมแพทย์เฉพาะทางและสหสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาล
4. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สนับสนุนให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ในระดับ PhD และ MPH รวมทั้งสาขาระบาดวิทยาคลินิก (Clinical Epidemiology) และ อายุรศาสตร์โรงพยาบาล (Hospital Medicine)
5. เป็นอาจารย์ร่วมสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ฝึกหัด และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
6. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่สนับสนุนให้ทุนเรียนต่อยอดเฉพาะทาง (Sub-board) คลินิกในประเทศ แต่มีค่าตอบแทนรายเดือนระดับเดียวกับแพทย์ที่จบเฉพาะทาง (Sub-board) ในภาคเอกชน (ไม่รวมหัตถการ โดยมีค่าตอบแทนรายเดือนประจำ และค่าตอบแทนตามปริมาณภาระงาน
1. สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ อยู่ในระหว่างฝึกอบรมปีสุดท้ายของปีการฝึกอบรม 2562 (คาดว่าจะจบการฝึกอบรมในเดือน กรกฎาคม 2563)
2. มีประวัติหรือผลงานที่ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป หรือ ได้รับการรับรองและประเมินการทำงานและความประพฤติจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์การทำงานอายุรศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ มีผลงานตีพิมพ์ ผลงานทางวิชาการ หรือ ดุลยพินิจของเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ถ้ามี)
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีประสบการณ์การทำวิจัย หรือได้ตีพิมพ์ หรือได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ พร้อมแนบงานวิจัยมาพร้อมใบสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1. ค่าตอบแทนรายเดือนระดับเดียวกับแพทย์ที่จบเฉพาะทาง (Sub-board) ในภาคเอกชน (ไม่รวมหัตถการ โดยมีค่าตอบแทนรายเดือนประจำ และค่าตอบแทนตามปริมาณภาระงาน
2. สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและครอบครัวระหว่างทำงานรวมถึงหลังเกษียณ
3. สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. มีสิทธิขอตำแหน่งทางวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
1. ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลเป็นหลัก (Hospital Medicine)
2. สื่อสารแนวทางและแผนการรักษากับผู้ป่วยและครอบครัวให้เข้าใจเกี่ยวกับโรคและปัญหาด้านสุขภาพ
3. เป็นผู้นำทีมแพทย์เฉพาะทางและสหสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาล
4. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สนับสนุนให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ในระดับ PhD และ MPH รวมทั้งสาขาระบาดวิทยาคลินิก (Clinical Epidemiology) และ อายุรศาสตร์โรงพยาบาล (Hospital Medicine)
5. เป็นอาจารย์ร่วมสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ฝึกหัด และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
6. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่สนับสนุนให้ทุนเรียนต่อยอดเฉพาะทาง (Sub-board) คลินิกในประเทศ แต่มีค่าตอบแทนรายเดือนระดับเดียวกับแพทย์ที่จบเฉพาะทาง (Sub-board) ในภาคเอกชน (ไม่รวมหัตถการ โดยมีค่าตอบแทนรายเดือนประจำ และค่าตอบแทนตามปริมาณภาระงาน
พนักงานประจำ
  • 27/05/2020 27/05/2020

คุณสมบัติ :

1. สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ อยู่ในระหว่างฝึกอบรมปีสุดท้ายของปีการฝึกอบรม 2562 (คาดว่าจะจบการฝึกอบรมในเดือน กรกฎาคม 2563)
2. มีประวัติหรือผลงานที่ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป หรือ ได้รับการรับรองและประเมินการทำงานและความประพฤติจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์การทำงานอายุรศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ มีผลงานตีพิมพ์ ผลงานทางวิชาการ หรือ ดุลยพินิจของเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ถ้ามี)
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีประสบการณ์การทำวิจัย หรือได้ตีพิมพ์ หรือได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ พร้อมแนบงานวิจัยมาพร้อมใบสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลเป็นหลัก (Hospital Medicine)
2. สื่อสารแนวทางและแผนการรักษากับผู้ป่วยและครอบครัวให้เข้าใจเกี่ยวกับโรคและปัญหาด้านสุขภาพ
3. เป็นผู้นำทีมแพทย์เฉพาะทางและสหสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาล
4. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สนับสนุนให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ในระดับ PhD และ MPH รวมทั้งสาขาระบาดวิทยาคลินิก (Clinical Epidemiology) และ อายุรศาสตร์โรงพยาบาล (Hospital Medicine)
5. เป็นอาจารย์ร่วมสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ฝึกหัด และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
6. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่สนับสนุนให้ทุนเรียนต่อยอดเฉพาะทาง (Sub-board) คลินิกในประเทศ แต่มีค่าตอบแทนรายเดือนระดับเดียวกับแพทย์ที่จบเฉพาะทาง (Sub-board) ในภาคเอกชน (ไม่รวมหัตถการ โดยมีค่าตอบแทนรายเดือนประจำ และค่าตอบแทนตามปริมาณภาระงาน

สวัสดิการ :

1. ค่าตอบแทนรายเดือนระดับเดียวกับแพทย์ที่จบเฉพาะทาง (Sub-board) ในภาคเอกชน (ไม่รวมหัตถการ โดยมีค่าตอบแทนรายเดือนประจำ และค่าตอบแทนตามปริมาณภาระงาน
2. สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและครอบครัวระหว่างทำงานรวมถึงหลังเกษียณ
3. สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. มีสิทธิขอตำแหน่งทางวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

ชลัญน์พิมพ์ ศรีสว่าง

  • อีเมล :
  • โทร. : 02-576-6663 / 086-979-5514