ร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ไทย สู้วิกฤติโควิด-19 ปลอดภัยและผ่านพ้นไปด้วยกัน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ https://www.medjob.in.th/job/17671 https://www.medjob.in.th/upload/employer/eXaekFz8G73RchDVmZK20190604145453.jpg แพทย์ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ 10210 906 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงทุ่งสองห้อง THB 41000
2020-06-04
1. ให้บริการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และประชากรในเขตรับผิดชอบ ด้วยหลักวิชาและกระบวนการของเวชศาสตร์ครอบครัว
2. สร้างและดำรงระบบดูแลสุขภาพเบื้องต้น (primary health care system) สำหรับประชากรในความรับผิดชอบของ PCC ในสังกัดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมหมอครอบครัวของ PCC
3. เป็นอาจารย์แพทย์ของวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในการสอนวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
4. สร้างและพัฒนาระบบบริการแบบเวชศาสตร์ครอบครัวที่ตอบสนองต่อภารกิจความเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง เพิ่มเติมจากงานเวชศาสตร์ครอบครัวแบบปกติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หรือ อยู่ในระหว่างฝึกอบรมปีสุดท้ายของปีการฝึกอบรม 2562 (คาดว่าจะจบการฝึกอบรมในเดือน กรกฎาคม 2562)
2. มีประวัติหรือผลงานที่ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป หรือ ได้รับการรับรองและประเมินการทำงานและความประพฤติจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์การทำงานรังสีร่วมรักษาของลำตัวมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ มีผลงานตีพิมพ์ ผลงานทางวิชาการ หรือ ดุลยพินิจของเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีประสบการณ์การทำวิจัย หรือได้ตีพิมพ์ หรือได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ พร้อมแนบงานวิจัยมาพร้อมใบสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี มีหลักฐานผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระบุระดับคะแนนที่ได้รับ (อายุไม่เกิน 2 ปี) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ดังนี้
1) TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ
2) TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ
3) TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ
4) IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ
5) TU-GET (1,000 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ
6) CU-TEP (120 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน หรือ
7) TOEIC (990 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า 605 คะแนน

หมายเหตุ : หากผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติหรือสมรรถนะบางประการ กรรมการตัดสินผลการคัดเลือกพิจารณาให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ให้มีการพัฒนาตนเองภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามความเหมาะสม
1. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ตามกรมบัญชีกลาง)
2. สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ประกันสังคม
5. กองทุนเงินทดแทน
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. สวัสดิการหอพัก
6. เครื่องแต่งกาย
7. ศูนย์ออกกำลังกาย
8. ศูนย์รับฝากบุตรผู้ปฏิบัติงาน
9. เงินช่วยเหลือพนักงาน
10. การฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน / โอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศ
1. ให้บริการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และประชากรในเขตรับผิดชอบ ด้วยหลักวิชาและกระบวนการของเวชศาสตร์ครอบครัว
2. สร้างและดำรงระบบดูแลสุขภาพเบื้องต้น (primary health care system) สำหรับประชากรในความรับผิดชอบของ PCC ในสังกัดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมหมอครอบครัวของ PCC
3. เป็นอาจารย์แพทย์ของวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในการสอนวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
4. สร้างและพัฒนาระบบบริการแบบเวชศาสตร์ครอบครัวที่ตอบสนองต่อภารกิจความเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง เพิ่มเติมจากงานเวชศาสตร์ครอบครัวแบบปกติ
พนักงานประจำ
  • 27/05/2020 27/05/2020

คุณสมบัติ :

1. สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หรือ อยู่ในระหว่างฝึกอบรมปีสุดท้ายของปีการฝึกอบรม 2562 (คาดว่าจะจบการฝึกอบรมในเดือน กรกฎาคม 2562)
2. มีประวัติหรือผลงานที่ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป หรือ ได้รับการรับรองและประเมินการทำงานและความประพฤติจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์การทำงานรังสีร่วมรักษาของลำตัวมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ มีผลงานตีพิมพ์ ผลงานทางวิชาการ หรือ ดุลยพินิจของเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีประสบการณ์การทำวิจัย หรือได้ตีพิมพ์ หรือได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ พร้อมแนบงานวิจัยมาพร้อมใบสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี มีหลักฐานผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระบุระดับคะแนนที่ได้รับ (อายุไม่เกิน 2 ปี) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ดังนี้
1) TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ
2) TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ
3) TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ
4) IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ
5) TU-GET (1,000 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ
6) CU-TEP (120 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน หรือ
7) TOEIC (990 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า 605 คะแนน

หมายเหตุ : หากผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติหรือสมรรถนะบางประการ กรรมการตัดสินผลการคัดเลือกพิจารณาให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ให้มีการพัฒนาตนเองภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามความเหมาะสม

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. ให้บริการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และประชากรในเขตรับผิดชอบ ด้วยหลักวิชาและกระบวนการของเวชศาสตร์ครอบครัว
2. สร้างและดำรงระบบดูแลสุขภาพเบื้องต้น (primary health care system) สำหรับประชากรในความรับผิดชอบของ PCC ในสังกัดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมหมอครอบครัวของ PCC
3. เป็นอาจารย์แพทย์ของวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในการสอนวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
4. สร้างและพัฒนาระบบบริการแบบเวชศาสตร์ครอบครัวที่ตอบสนองต่อภารกิจความเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง เพิ่มเติมจากงานเวชศาสตร์ครอบครัวแบบปกติ

สวัสดิการ :

1. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ตามกรมบัญชีกลาง)
2. สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ประกันสังคม
5. กองทุนเงินทดแทน
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. สวัสดิการหอพัก
6. เครื่องแต่งกาย
7. ศูนย์ออกกำลังกาย
8. ศูนย์รับฝากบุตรผู้ปฏิบัติงาน
9. เงินช่วยเหลือพนักงาน
10. การฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน / โอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

ชลัญน์พิมพ์ ศรีสว่าง

  • อีเมล :
  • โทร. : 02-576-6663 / 086-979-5514