บริษัท บีบี สหคลินิค จำกัด

เป็นสถานพยาบาลรับตรวจร่างกายทั่วไป, รักษาพยาบาลด้านเวชกรรมและให้บริการงานวิจัยด้านรังสีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการติดต่อ :

  • 556/29-30 หมู่ที่ 3 (บ้านบ่อวินนคร 2) ตำบลบ่อวิน
    อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  • โทร. 098-2276784