ร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ไทย สู้วิกฤติโควิด-19 ปลอดภัยและผ่านพ้นไปด้วยกัน

สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี Institute of HIV Research and Innovation (IHRI)

สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (ชื่อเดิม หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย) เป็นผู้นำด้านงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรวมถึงปัญหาสุขภาพอื่นๆ เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร และมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรผ่านกระบวนการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เพื่อให้บุคลากรขององค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันและการมีส่วนร่วมของชุมชม อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับภูมิภาคด้านการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า

สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี เป็นองค์กรที่ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคลและเปิดโอกาสให้กับคนที่ต้องการแสดงและพัฒนาศักยภาพอย่างแท้จริงและเต็มที่ รวมถึงคนที่ต้องการความท้าทาย และ ความก้าวหน้าทางอาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์สังคมไปพร้อมๆ กับเรา

ข้อมูลการติดต่อ :

  • อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 เลขที่ 104 ถนนราชดำริ
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • โทร. 061-868-9651, 02-252-9958