company logo

โรงพยาบาลลานนา

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการติดต่อ :

  • 1 ถนนสุขเกษม แขวงนครพิงค์ ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 53000
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
  • โทร. 052-134777 ต่อ 3317

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน