เภสัชกร IPD/OPD Full-time และ Part-time

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) https://www.medjob.in.th/job/18224 https://www.medjob.in.th/upload/employer/NrtwrysCHr6uMBDm8Sb20190704115535.gif เภสัชกร กรุงเทพมหานคร เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เขตบางนา 10260 เลขที่ 345 ถ.เทพรัตน (บางนา-ตราด กม.3.5) แขวงบางนาหนือ THB 0 0-2 ปี ขึ้นไป
2024-08-30
รายละเอียดของงาน
*ดูแลการทำงานของผู้ช่วยเภสัชกรในการลงข้อมูล ลงราคา จัดยาและอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
*ตรวจสอบความถูกต้องของยา และให้คำแนะนำการใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้บริการจ่ายยา
*รายงานผลการปฏิบัติการ ปัญหา และแนวทางแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา
*ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
*วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต
*มีใบประกอบวิชาชีพ
*อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
ประกันชีวิต
ประกันสังคม
ชุดพนักงาน
สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ
รายละเอียดของงาน
*ดูแลการทำงานของผู้ช่วยเภสัชกรในการลงข้อมูล ลงราคา จัดยาและอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
*ตรวจสอบความถูกต้องของยา และให้คำแนะนำการใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้บริการจ่ายยา
*รายงานผลการปฏิบัติการ ปัญหา และแนวทางแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา
*ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานประจำ
  • 09/07/2024 09/07/2024

คุณสมบัติ :

*วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต
*มีใบประกอบวิชาชีพ
*อายุระหว่าง 22 - 35 ปี

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

รายละเอียดของงาน
*ดูแลการทำงานของผู้ช่วยเภสัชกรในการลงข้อมูล ลงราคา จัดยาและอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
*ตรวจสอบความถูกต้องของยา และให้คำแนะนำการใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้บริการจ่ายยา
*รายงานผลการปฏิบัติการ ปัญหา และแนวทางแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา
*ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
ประกันชีวิต
ประกันสังคม
ชุดพนักงาน
สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

วารุณี บุรีธาร

  • อีเมล :
  • โทร. : 02-361-2727 ต่อ 3946,3972