ร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ไทย สู้วิกฤติโควิด-19 ปลอดภัยและผ่านพ้นไปด้วยกัน

แพทย์ประสาทวิทยา (โรคหลอดเลือดสมอง)

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ https://www.medjob.in.th/job/18132 https://www.medjob.in.th/upload/employer/eXaekFz8G73RchDVmZK20190604145453.jpg แพทย์ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ 10210 906 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงทุ่งสองห้อง THB 41000
2020-06-04
1. ให้บริบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Patient care) ที่มีปัญหาเรื้อรังและซับซ้อน ตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงให้บริการด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุตามระเบียบปฏิบัติของโรงพยาบาลโดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย
2. พัฒนาและวางแผนการดูแล การจำหน่ายผู้ป่วยและสามารถดูแลผู้ป่วยที่ซับซ้อนต่อเนื่องที่บ้านร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้
3. สื่อสารแนวทางและแผนการรักษากับผู้ป่วยและครอบครัวให้เข้าใจเกี่ยวกับโรคและปัญหาด้านสุขภาพ
4. สามารถอยู่นอกเวลาราชการและเวรล่วงเวลากลางคืนได้
5. สามารถทำงานเป็นทีม
6. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สนับสนุนให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ
1. สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาประสาทวิทยา และประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองฯ
2. มีประวัติหรือผลงานที่ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป หรือ ได้รับการรับรองและประเมินการทำงานและความประพฤติจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์การทำงานประสาทวิทยามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ มีผลงานตีพิมพ์ ผลงานทางวิชาการ หรือ ดุลยพินิจของเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ถ้ามี)
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีประสบการณ์การทำวิจัย หรือได้ตีพิมพ์ หรือได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ พร้อมแนบงานวิจัยมาพร้อมใบสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1. สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและครอบครัวระหว่างทำงานรวมถึงหลังเกษียณ
2. สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. มีสิทธิขอตำแหน่งทางวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
1. ให้บริบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Patient care) ที่มีปัญหาเรื้อรังและซับซ้อน ตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงให้บริการด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุตามระเบียบปฏิบัติของโรงพยาบาลโดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย
2. พัฒนาและวางแผนการดูแล การจำหน่ายผู้ป่วยและสามารถดูแลผู้ป่วยที่ซับซ้อนต่อเนื่องที่บ้านร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้
3. สื่อสารแนวทางและแผนการรักษากับผู้ป่วยและครอบครัวให้เข้าใจเกี่ยวกับโรคและปัญหาด้านสุขภาพ
4. สามารถอยู่นอกเวลาราชการและเวรล่วงเวลากลางคืนได้
5. สามารถทำงานเป็นทีม
6. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สนับสนุนให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ
พนักงานประจำ
  • 27/05/2020 27/05/2020

คุณสมบัติ :

1. สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาประสาทวิทยา และประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองฯ
2. มีประวัติหรือผลงานที่ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป หรือ ได้รับการรับรองและประเมินการทำงานและความประพฤติจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์การทำงานประสาทวิทยามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ มีผลงานตีพิมพ์ ผลงานทางวิชาการ หรือ ดุลยพินิจของเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ถ้ามี)
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีประสบการณ์การทำวิจัย หรือได้ตีพิมพ์ หรือได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ พร้อมแนบงานวิจัยมาพร้อมใบสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. ให้บริบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Patient care) ที่มีปัญหาเรื้อรังและซับซ้อน ตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงให้บริการด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุตามระเบียบปฏิบัติของโรงพยาบาลโดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย
2. พัฒนาและวางแผนการดูแล การจำหน่ายผู้ป่วยและสามารถดูแลผู้ป่วยที่ซับซ้อนต่อเนื่องที่บ้านร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้
3. สื่อสารแนวทางและแผนการรักษากับผู้ป่วยและครอบครัวให้เข้าใจเกี่ยวกับโรคและปัญหาด้านสุขภาพ
4. สามารถอยู่นอกเวลาราชการและเวรล่วงเวลากลางคืนได้
5. สามารถทำงานเป็นทีม
6. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สนับสนุนให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ

สวัสดิการ :

1. สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและครอบครัวระหว่างทำงานรวมถึงหลังเกษียณ
2. สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. มีสิทธิขอตำแหน่งทางวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

ชลัญน์พิมพ์ ศรีสว่าง

  • อีเมล :
  • โทร. : 02-576-6663 / 086-979-5514