นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (Cath Lab)

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) https://www.medjob.in.th/job/17784 https://www.medjob.in.th/upload/employer/NrtwrysCHr6uMBDm8Sb20190704115535.gif อื่นๆ กรุงเทพมหานคร เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เขตบางนา 10260 เลขที่ 345 ถ.เทพรัตน (บางนา-ตราด กม.3.5) แขวงบางนาหนือ THB 0 2 ปี
2024-08-31
* ตรวจประเมินระบบหัวใจ ปอด และหลอดเลือดที่มี และไม่มีการสอดวัตถุใดๆ เข้าไปในร่ายกาย (invasive / noninvasive) และงานที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก ฉุกเฉิน โดยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบโรคศิลปะทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ภายใต้คำสั่งและ/หรือการดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ควบคุมการปฏิบัติงาน และบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย และรักษาที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา
* รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้น ด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อประกอบการวางแผนการจัดทำรายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และสาธารณสุข
* ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการที่รับผิดชอบ
* ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และสาธารณสุข
* ดูแลความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนยาและเวชภัณฑ์ โดยประสานผู้เกี่ยวข้อง เช่น ช่างเครื่องมือแพทย์ เภสัชกร เพื่อการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนคุณภาพยาและเวชภัณฑ์ ให้เกิดประสิทธิภาพของการบริการสูงสุด
* เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
* วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
* มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
* สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
* มีทักษะในด้านการสื่อสารและการประสานงาน (Communication and Cooperation) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีภาวะผู้นำ (Leadership) มีทักษะการบริการที่เป็นเลิศ
* มีทักษะด้านพัฒนาศักยภาพ สอนงานและให้คำแนะนำขั้นพื้นฐาน (Basic) แก่ผู้อื่น
* กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
* ค่ารักษาพยาบาล
* ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
* ประกันสังคม
* ชุดพนักงาน
* สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ
* ตรวจประเมินระบบหัวใจ ปอด และหลอดเลือดที่มี และไม่มีการสอดวัตถุใดๆ เข้าไปในร่ายกาย (invasive / noninvasive) และงานที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก ฉุกเฉิน โดยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบโรคศิลปะทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ภายใต้คำสั่งและ/หรือการดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ควบคุมการปฏิบัติงาน และบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย และรักษาที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา
* รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้น ด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อประกอบการวางแผนการจัดทำรายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และสาธารณสุข
* ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการที่รับผิดชอบ
* ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และสาธารณสุข
* ดูแลความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนยาและเวชภัณฑ์ โดยประสานผู้เกี่ยวข้อง เช่น ช่างเครื่องมือแพทย์ เภสัชกร เพื่อการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนคุณภาพยาและเวชภัณฑ์ ให้เกิดประสิทธิภาพของการบริการสูงสุด
พนักงานประจำ
  • 17/07/2024 17/07/2024

คุณสมบัติ :

* เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
* วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
* มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
* สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
* มีทักษะในด้านการสื่อสารและการประสานงาน (Communication and Cooperation) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีภาวะผู้นำ (Leadership) มีทักษะการบริการที่เป็นเลิศ
* มีทักษะด้านพัฒนาศักยภาพ สอนงานและให้คำแนะนำขั้นพื้นฐาน (Basic) แก่ผู้อื่น

หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

* ตรวจประเมินระบบหัวใจ ปอด และหลอดเลือดที่มี และไม่มีการสอดวัตถุใดๆ เข้าไปในร่ายกาย (invasive / noninvasive) และงานที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก ฉุกเฉิน โดยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบโรคศิลปะทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ภายใต้คำสั่งและ/หรือการดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ควบคุมการปฏิบัติงาน และบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย และรักษาที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา
* รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้น ด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อประกอบการวางแผนการจัดทำรายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และสาธารณสุข
* ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการที่รับผิดชอบ
* ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และสาธารณสุข
* ดูแลความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนยาและเวชภัณฑ์ โดยประสานผู้เกี่ยวข้อง เช่น ช่างเครื่องมือแพทย์ เภสัชกร เพื่อการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนคุณภาพยาและเวชภัณฑ์ ให้เกิดประสิทธิภาพของการบริการสูงสุด

สวัสดิการ :

* กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
* ค่ารักษาพยาบาล
* ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
* ประกันสังคม
* ชุดพนักงาน
* สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

แผนกสรรหา และว่าจ้าง

  • อีเมล :
  • โทร. : 02-361-2727 ต่อ 3946,3972